1. Follow God (Επου θεω) epou theo
2. Obey the law (Νομω πειθου) nomo peithoy
3. Worship the Gods (Θεους σεβου) theoys sebou
4. Respect your parents (Γονεις αιδου) Goneis aidoy
5. Be overcome by justice (Ηττω υπο δικαιου) EEtto ypo dikaioy
6. Know what you have learned (Γνωθι μαθων) Gnothi mathon
7. Perceive what you have heard (Ακουσας νοει) Akoysas noei
8. Be Yourself (Σαυτον ισθι) Sayton isthi
9. Intend to get married (Γαμειν μελλε) Gamein melle
10. Know your opportunity (Καιρον γνωθι) Kairon gnwthi
11. Think as a mortal (Φρονει θνητα) Fronei thneeta
12. If you are a stranger act like one (Ξνος ων ισθι) Xnos wn isthi
13. Honor the hearth [or Hestia] (Εστιαν τιμα) Estian tima
14. Control yourself (Αρχε σεαυτου) Arche seaytoy
15. Help your friends (Φιλοις βοηθει) Filois bohthei
16. Control anger (Θυμου κρατει) Thymoy kratei
17. Exercise prudence (Φρονησιν ασκει) Fronhsin askei
18. Honor providence (Προνοιαν τιμα) pronoian tima
19. Do not use an oath (Ορκω μη χρω) Orkw mh chrw
20. Love friendship (Φιλιαν αγαπα) Filian agapa
21. Cling to discipline (Παιδειας αντεχου) paideias antechoy
22. Pursue honor (Δοξαν διωκε) Doxan diwke
23. Long for wisdom (Σοφιαν ζηλου) Sofian zhloy
24. Praise the good (Καλον ευ λεγε) Kalon ey lege
25. Find fault with no one (Ψεγε μηδενα)
26. Praise virtue (Επαινει αρετην)
27. Practice what is just (Πραττε δικαια)
28. Be kind to friends (Θιλοις ευνοει)
29. Watch out for your enemies (Εχθρους αμυνου)
30. Exercise nobility of character (Ευγενειαν ασκει)
31. Shun evil (Κακιας απεχου)
32. Be impartial (Κοινος γινου)
33. Guard what is yours (Ιδια φυλαττε)
34. Shun what belongs to others (Αλλοτριων απεχου)
35. Listen to everyone (Ακουε παντα)
36. Be (religiously) silent (Ευφημος ιοθι)
37. Do a favor for a friend (Φιλω χαριζου)
38. Nothing to excess (Μηδεν αγαν) Medèn ágan
39. Use time sparingly (Χρονου φειδου)
40. Foresee the future (Ορα το μελλον)
41. Despise insolence (Υβριν μισει)
42. Have respect for suppliants (Ικετας αιδου)
43. Be accommodating in everything (Παςιν αρμοζου)
44. Educate your sons (Υιους παιδευε)
45. Give what you have (Εχων χαριζου)
46. Fear deceit (Δολον φοβου)
47. Speak well of everyone (Ευλογει παντας)
48. Be a seeker of wisdom (Φιλοσοφος γινου)
49. Choose what is divine (Οσια κρινε)
50. Act when you know (Γνους πραττε)
51. Shun murder (Φονου απεχου)
52. Pray for things possible (Ευχου δυνατα)
53. Consult the wise (Σοφοις χρω)
54. Test the character (Ηθος δοκιμαζε)
55. Give back what you have received (Λαβων αποδος)
56. Down-look no one (Υφορω μηδενα)
57. Use your skill (Τεχνη χρω)
58. Do what you mean to do (Ο μελλεις, δος)
59. Honor a benefaction (Ευεργεςιας τιμα)
60. Be jealous of no one (Φθονει μηδενι)
61. Be on your guard (Φυλακη προσεχε)
62. Praise hope (Ελπιδα αινει)
63. Despise a slanderer (Διαβολην μισει)
64. Gain possessions justly (Δικαιως κτω)
65. Honor good men (Αγαθους τιμα)
66. Know the judge (Κριτην γνωθι)
67. Master wedding-feasts (Γαμους κρατει)
68. Recognize fortune (Τυχην νομιζε)
69. Flee a pledge (Εγγυην φευγε)
70. Speak plainly (Αμλως διαλεγου)
71. Associate with your peers (Ομοιοις χρω)
72. Govern your expenses (Δαπανων αρχου)
73. Be happy with what you have (Κτωμενος ηδου)
74. Rever a sense of shame (Αισχυνην σεβου)
75. Fulfill a favor (Χαριν εκτελει)
76. Pray for happiness (Ευτυχιαν ευχου)
77. Be fond of fortune (Τυχην στεργε)
78. Observe what you have heard (Ακουων ορα)
79. Work for what you can own (Εργαζου κτητα)
80. Despise strife (Εριν μισει)
81. Detest disgrace (Ονειδς εχθαιρε)
82. Restrain the tongue (Γλωτταν ισχε)
83. Keep yourself from insolence (Υβριν αμυνου)
84. Make just judgements (Κρινε δικαια)
85. Use what you have (Χρω χρημασιν)
86. Judge incorruptibly (Αδωροδοκητος δικαζε)
87. Accuse one who is present (Αιτιω παροντα)
88. Tell when you know (Λεγε ειδως)
89. Do not depend on strength (Βιας μη εχου)
90. Live without sorrow (Αλυπως βιου)
91. Live together meekly (Ομιλει πραως)
92. Finish the race without shrinking back (Περας επιτελει μη αποδειλιων))
93. Deal kindly with everyone (Φιλοφρονει πασιν)
94. Do not curse your sons (Υιοις μη καταρω)
95. Rule your wife (Γυναικος αρχε)
96. Benefit yourself (Σεαυτον ευ ποιει)
97. Be courteous (Ευπροσηγορος γινου)
98. Give a timely response (Αποκρινου εν καιρω)
99. Struggle with glory (Πονει μετ ευκλειας)
100. Act without repenting (Πραττε αμετανοητως)
101. Repent of sins (Αμαρτανων μετανοει)
102. Control the eye (Οφθαλμοθ κρατει)
103. Give a timely counsel (Βουλευου χρονω)
104. Act quickly (Πραττε συντομως)
105. Guard friendship (Φιλιαν φυλαττε)
106. Be grateful (Ευγνωμων γινου)
107. Pursue harmony (Ομονοιαν διωκε)
108. Keep deeply the top secret (Αρρητον κρυπτε)
109. Fear ruling (Το κρατουν φοβου)
110. Pursue what is profitable (Το συμφερον θηρω)
111. Accept due measure (Καιρον προσδεχου)
112. Do away with enmities (Εχθρας διαλυε)
113. Accept old age (Γηρας προσδεχου)
114. Do not boast in might (Επι ρωμη μη καυχω)
115. Exercise (religious) silence (Ευφημιαν ασκει)
116. Flee enmity (Απεχθειαν φευγε)
117. Acquire wealth justly (Πλουτει δικιως)
118. Do not abandon honor (Δοξαν μη λειπε)
119. Despise evil (Κακιαν μισει)
120. Venture into danger prudently (Κινδυνευε φρονιμως)
121. Do not tire of learning (Μανθανων μη καμνε)
122. Do not stop to be thrifty (Φειδομενος μη λειπε)
123. Admire oracles (Χρησμους θαυμαζε)
124. Love whom you rear (Ους τρεφεις αγαπα)
125. Do not oppose someone absent (Αποντι μη μαχου)
126. Respect the elder (Πρεσβυτερον αιδου)
127. Teach a youngster (Νεωτερον διδασκε)
128. Do not trust wealth (Πλουτω απιστει)
129. Respect yourself (Σεαυτον αιδου)
130. Do not begin to be insolent (Μη αρχε υβριζειν)
131. Crown your ancestors (Προγονους στεφανου)
132. Die for your country (Θνησκε υπερ πατριδος)
133. Do not be discontented by life (Τω βιω μη αχθου)
134. Do not make fun of the dead (Επι νεκρω μη γελα)
135. Share the load of the unfortunate (Ατυχουντι συναχθου)
136. Gratify without harming (Χαριζου αβλαβως)
137. Greive for no one (Μη επι παντι λυπου)
138. Beget rom noble routes (Εξ ευγενων γεννα)
139. Make promises to no one (Επαγγελου μηδενι)
140. Do not wrong the dead (Φθιμενους μη αδικει)
141. Be well off as a mortal (Ευ πασχε ως θνητος)
142. Do not trust fortune (Τυχη μη πιστευε) Tychh mh pisteye
143. As a child be well-behaved (Παις ων κοσμιος ισθι) pais wn kosmios isthi
144. as a youth - self-disciplined (ηβων εγκρατης) hbwn egkraths
145. as of middle-age - just (μεσος δικαιος) mesos dikaios
146. as an old man - sensible (πρεσβυτης ευλογος) presbyths eylogos
147. on reaching the end - without sorrow (τελευτων αλυπος) teleytwn alypos

More like this

Comments, questions, criticism?

Add a New Comment